За 4 години, броят на децата в детските градини в област Кюстендил намалява със 17%

/ Дарик,архив
Броят на децата, записани в детските градини за учебната 2017/2018 година е 3.2 хил., което е с 653, или със 17.1% по-малко от броя им през учебната 2013/2014 година и с 4.6% по-малко в сравнение с предходната година. Към 1.12.2017 г., в областта функционират 19 самостоятелни детски градини с директор, или с 1 по-малко в сравнение с предходната година. От тях 17 детски градини са в градовете на областта, а 2 - в селата, по данни на "Статистически изследвания- Кюстендил".

Броят на местата в детските градини в област Кюстендил е 3.5 хил., като на 100 деца се падат 112 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 106 места. Обхватът на децата в това образователно ниво в областта, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2017/2018 година е 81.1%, или с 2.6 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 167, като за  селата е значително по-голям - 219, а за градовете - 161. Детските групи са 135, от които 121 са целодневни и 14 - полудневни. Една група се формира средно от 24 деца, съответно - 24 в градовете и 19 в селата.

Минимален ръст на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил

Педагогическият персонал зает в детските градини е 279, от които 259 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 11 души, или с 3.8%. Преобладаващата част от този персонал е на възраст от 40 до 59 г. - 67.4%, а с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър” са 91.0% от педагозите.
 
Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните за област Кюстендил:

- В началното образование (I - IV клас) се обучават 4.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V - VII клас) - 3.1 хиляди.

- Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 373 и 397 ученици.

- Новоприети в професионалните училища и паралелки през учебната 2017/2018 година са 726 ученици.
НСИ