29 400 лица са наети по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил
29 400 лица са наети по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил / www.sxc.hu
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.0%, спрямо края на септември 2017 г., като достигат 29.4 хиляди, сочат предварителните данни на НСИ.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 30.7 и 17.2%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.3% (до 7.3 хил.), а в частния сектор с 1.2% (до 22.0 хиляди).

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 53, или с 0.2% повече в сравнение с края на декември 2016 година.
В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Финансови и застрахователни дейности”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на декември 2017 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания”.
 
НСИ