в
в / judicialreporters.com
Върховният административен съд остави на този етап без движение жалбата на Адвокатска колегия - Кюстендил, представлявана от председателя Румен Антимов, чрез адвокатите Ангел Ангелов и Вася Пешева, срещу Наредба за заплащане на правната помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 4 от 6 януари 2006 година.
Съдът указва на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за надлежно формирана воля на юридическото лице за оспорването на подзаконовия нормативен административен акт, както и да обоснове правния си интерес от търсената съдебна защита.

“Указанията на съда вече са спазени и преди да изтече крайния срок, сме представили необходимите документи. Очакваме ново определение и даване ход на делото”, каза за Дарик адвокат Ангелов.
 
С друго свое определение, ВАС допусна за разглеждане оспорването от Адвокатска колегия Кюстендил, чрез упълномощения представител адв. А. Ангелов на Наредба за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, приет с Постановление № 4 от 6 януари 2007 год. на Министерския съвет на Република България.

Съдът указва на жалбоподателя да уточни кои точно разпоредби атакува съобразно предоставените му правомощия от Общото събрание на АК – Кюстендил или да предостави пълномощия за атакуване на целия Правилник. 
След уточняване или изтичане на срока делото да се докладва за насрочване и съобщаване на оспорването, чрез обявление в "Държавен вестник".
 
Дарик- Кюстендил