Продължава дейността на ОИЦ Кюстендил
Продължава дейността на ОИЦ Кюстендил / ОИЦ Кюстендил


Договорът за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил" е до 31 декември 2018 г.

ОИЦ - Кюстендил, като част от мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика ЕС в България, функционира от началото на 2012. В периода 2012 - 2015 г. са проведени над 160 публични събития за разясняване на конкретни възможности за кандидатстване, на процедури и правила за подготовката и изпълнение на проекти, за популяризиране на добри практики от региона. Проведени са и множество събития на територията на всички общини от областта, като част от общи за мрежата инициативи. Предоставени са отговори на близо 1600 запитвания, най-честите сред които са свързани с възможности за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, финансиране на бизнеса и селскостопански дейности, възможности за наемане/ обучение на безработни лица.

Въз основа на постигнатите резултати, създадените контакти, партньорства и практики в периода 2012 - 2015 г., проект „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил" е насочен към продължаване осигуряването на лесен достъп до информация за възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ), повишаване информираността и насърчаване на активността на потенциалните бенефициенти, повишаване на компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти, осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на изпълнение на европейските програми, популяризиране на постигнатите резултати и добри практики на местно, регионално и национално ниво. За тази цел по проекта е предвидено предоставяне на информация на място, в офиса на ОИЦ - Кюстендил, на представители на различни социални, етнически и възрастови групи, както и организиране на разнообразни събития - информационни срещи, семинари, събития на открито, конкурси, участие в национални инициативи на мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ.