Отчетоха проекта "Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“

община Кюстендил
община Кюстендил
 
 Чрез настоящия проект "Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация" ще се реализират заложените в Инвестиционната програма на община Кюстендил мерки по отношение на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”. Чрез реализирането на проектното предложение ще се подобри енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация Кюстендил, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Кюстендил. Подобряването на енергийната ефективност има и много важен допълнителен ефект, свързан с осигуряване на заетост, повишаване на конкурентоспособността, енергийната сигурност, адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени, като крайният резултат е наличието на достъпни и атрактивни публични услуги. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката й, с оглед предоставяне на по - добри и допълнителни административни услуги на населението и по този начин ще допринесат за намаляване на темпа на миграция към по - големите градове.

община Кюстендил


Общата цел на проекта е да се подобри качеството и социалните услуга на публичната инфраструктура в гр. Кюстендил, чрез изпълнение на дейности за увеличаване на енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация Кюстендил.
Конкретните цели на проекта са:
ü Достигане най - малко клас на енергопотребление „С“ в публичната инфраструктура – сградата на общинската администрация;
ü Намаляване на разходите за енергия на обекта на интервенция;
ü По – високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на
ü емисиите на парникови газове;
ü Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020г.;
ü Осигуряване на по – добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
ü Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;