/ БГНЕС
"Във връзка с разпространената в медиите информация за наложена от инспектори от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София принудителна административна мярка на нашето дружество и с цел избягване на възможни спекулативни твърдения ви информираме за следното: ТЕЦ "Бобов дол" работи в тясно сътрудничество с органите на Министерството на околната среда и водите с цел стрикно спазване на законите и опазването на околната среда", съобщиха от пресцентъра на дружеството.

"При извършената днес проверка от РИОСВ–Перник и РИОСВ- София е установено, че ТЕЦ Бобов дол не оползотворява гориво от отпадъци. „Поради отказа си да изгаряме отпадъци, не продължихме работата по довършване на изграждането на горивата инсталация, защото няма никакви намерения да я изполваме“, уточниха от ръководството. В тази връзка наложена ни днес административна мярка за забрана на дружеството да изгаря отпадъци е чисто превантивна и е свързвана със сложните административни процедури по отказа от оползотворяване на RDF.

Отново забраниха на ТЕЦ „Бобов дол” да гори отпадъци заради нарушения

На 8 юни ТЕЦ "Бобов дол" е уведомил МОСВ за проведено по-рано заседание на Съвета на директорите, на което е взето решение за отказ от оползотворяване на RDF в процеса на производство. Причината за отказа беше създалото се общественото напрежение в региона. "В подкрепа на това, че се отказваме да изгаряме RDF сме депозирали в МОСВ решението на Съвета на директорите и декларация за отказ", уточняват още те.

"С отказа си да оползотворяваме отпадъци доказваме, че за нас от ТЕЦ Бобов дол, е важно мнението на хората от региона. Ще продължим да работим в тесен синхрон с институциите, за да отговорим на очакванията на гражданите", пише още в позицията си дружеството.

От МОСВ оповестиха, че с експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София са извършили комплексна проверка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в направления „Въздух“, „Отпадъци“, „Комплексни разрешителни“ и „Води“, и са установени несъответствия с екологичното законодателство. Съставени са протоколи и е наложена принудителна административна мярка.

С предишна заповед от 09.04.2020 г. на директора на РИОСВ-Перник беше преустановено изгарянето на отпадъци заради нарушения на Закона за опазване на околната среда от страна на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД и бяха спрени част от производствените дейности. Дружеството обжалва заповедта пред Върховния административен съд (ВАС).

С определение, постановено от ВАС, беше спряно предварителното изпълнение на ПАМ от 09.04.2020 г., което представлява по същество разпломбиране на техническите съоръжения и пускането им в действие до окончателното приключване на съдебната процедура. Експертите от двете инспекции в Перник и София са извършили разпломбирането, в изпълнение на определението на ВАС.

След извършената проверка и установените несъответствия със Закона за опазване на околната среда, директорът на РИОСВ - Перник издаде нова административна мярка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, с която наложи отново забрана на дружеството да изгаря отпадъци. Установено е, че операторът „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД не е въвел визуален контрол и ясно видео заснемане на всички точки от площадката при приемане на отпадъците и при извършване на процесите по последващо третиране, проследявани в реално време. Операторът не е създал техническа възможност за осъществяване на контрол върху дейността си и се възпрепятства възможността за проследяване на приеманите на площадката отпадъци по вид и обем, както и процесът по последващото им оползотворяване от контролните органи.

Изготвена е нова принудителна административна мярка от 11.06.2020 г. с цел превенция на нарушения на екологичното законодателство, по силата на която отново са пломбирани част от техническите съоръжения на дружеството.

По настояване на министъра на околната среда и водите, в МОСВ беше проведена среща с ръководството на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. В резултат на проведената среща дружеството информира министъра, че на 08 юни е проведено заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, на което е взето решение, че предвид сериозното обществено и медийно напрежение за дейностите по оползотворяване на RDF горива, този вид гориво да отпадне от разрешените в Комплексното разрешително на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. В МОСВ е постъпил протокол от заседанието, придружен от декларация за направения отказ дружеството да изгаря RDF модифицирани горива в своите мощности.