Фондация „Сийдър" сподели опита си с децата от ЦНСП пред НПО

Фондация „Сийдър сподели опита си с децата от ЦНСП пред НПО
Фондация „Сийдър сподели опита си с децата от ЦНСП пред НПО / Дарик,архив

Фондация „Сийдър" сподели опита си в прилагането на иновативен подход
за работа с деца и младежи пред 100 представители на публичния сектор,
неправителствени организации и други заинтересовани страни
Подходът беше представен на еднодневна заключителна конференция на
Фондацията по проект „Участие на потребителите в процеса на вземане на
решения - стъпка към пълна социална интеграция", която се проведе в София.
Представители на публичния сектор, неправителствени организации и други заинтересовани страни се запознаха с метода за включване на деца и младежи в процеса на вземане на решения „Планиране с акцент върху личността" и обсъдиха бъдещото му приложение в България. В периода февруари - май 2013 г. методът беше пилотно приложен в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние" за деца и младежи с интелектуални затруднения в гр. Кюстендил, управляван от Фондация „Сийдър", в резултат на партньорството на Фондацията с община Кюстендил и уелската организация „Лърнинг Дисабилити Уелс".
Линдзи Солтсгивър помоли присъстващите да вдигнат ръка,
ако сами са избрали какво да облекат този ден, след което им напомни, че
много деца и възрастни с интелектуално затруднение в България не
получават възможността да направят подобен ежедневен избор. Тя представи
добрите практики за включване на деца и младежи в неравностойно
положение в процеса на вземане на решения и правене на избор в Уелс и
посочи пропуските в българското законодателство в това отношение.
Солтсгивър очерта и основните характеристики на „Планиране с акцент
върху личността" като процес на „непрекъснато слушане и разбиране", чрез
който да получим информация какво е важно за човека с интелектуално
затруднение и как той иска да бъде подкрепен.
Маргарита Пармакова - управител на ЦНСТ „Сияние" в Кюстендил разказа
повече за прилагането на иновативния подход в социалната услуга. Нейният
разказ беше придружен от презентация на някои от т.нар. инструменти, с
които си служи подходът и които се явяват изразно средство за хората с
интелектуално затруднение, чрез което те се представят в общността и
планират бъдещето си. Тези инструменти могат да бъдат под формата на
албум със снимки, любим предмет, информация в една страница и т.н. и
бяха представени от самите потребители на ЦНСТ „Сияние", а социалните
терапевти, работещи с тях, разказаха за предизвикателствата и успехите
на работата си с подхода. Един от потребителите спонтанно реши да покаже
на присъстващите в залата новооткритата си страст в процеса на прилагане
на подхода и изработването на такива инструменти - фотографията, като
направи няколко снимки по време на конференцията със собствения си
фотоапарат. Подобни инструменти бяха изработени и от самите участници в
конференцията в малки работни групи.
Устойчивостта на проекта за прилагане на иновативния подход се
гарантира с изготвянето на общинска стратегия за включването на
потребителите на социални услуги на територията на община Кюстендил в
процеса на вземане на решения, за което подробно разказа Радостина
Ночева - Директор на общинско предприятие „Ученическо хранене". Тя
представи и постиженията на общината в намирането на работни места за
няколко от потребителите на ЦНСТ „Сияние".
Фондация „Сийдър" съществува от 2005 г. Целта й е да ускори
положителните социални промени в България, като подпомага предлагането
на качествени социални услуги и грижи за деца и младежи в неравностойно
положение. Нейна е заслугата за успешното закриване на ДДУИ - с. Горна
Козница през 2010 г., създаването на ЦНСТ „Сияние" в партньорство с
община Кюстендил и плавния преход на 24 деца и младежи към интегриран
начин на живот в града. Освен дейността си в Кюстендил, фондацията
подкрепя развитието на социалните услуги в Казанлък.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Фондация "Сийдър" носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и
социалната политика.