Община
Община / netinfo
Конкурсна комисия, назначена със заповед на кмета Петър Паунов допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността юрисконсулт при отдел „Обществени поръчки” – Дирекция „Правни дейности”–Общинска администрация при Община Кюстендил кандидатите: Силвия Йорданова Петрова и Мария Евгениева Асенова.Информацията е качена на сайта на общината.

Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността юрисконсулт при отдел „Обществени поръчки” – Дирекция „Правни дейности”–Общинска администрация при Община Кюстендил кандидата Игна Константинова Раденкова.
Основание за недопускане: Не са представени всички необходими документи съгласно изискванията посочени в публикуваното на сайта на Община Кюстендил, информационното табло в сградата и местен ежедневник обявление, а именно:

-копие от документ за самоличност;

-професионална автобиография

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 14 ноември от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил - гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет. 2. Кандидатите решават тест, който включва въпроси от областта на Закона за обществените поръчки. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

Съгласно решение на конкурсната комисия е одобрена следната система за определяне на резултатите от теста, съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС : Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/. До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.

Съгласно решение на конкурсната комисия минималната оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 4 от НПКДС .

Съгласно решение на конкурсната комисия е одобрена следната система за определяне на резултатите от конкурса, относителна тежест за преценката качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
- коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
- коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.