/ DarikNews.bg
"90 000 лева отделя Общината за подкрепа на местни инициативи". Това каза Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил.

По думите ѝ тази година приоритетната област на действащия Общински фонд за подкрепа на местни инициативи е „Ремонт, благоустрояване и опазване на околната среда“.

Основната цел на настоящата схема е да се подобри физическата и жизнената среда на територията на община Кюстендил като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. 

Показват национални танци на различни мигранти в Кюстендил

Сред специфичните цели са да стимулира собствениците в етажната собственост за подобряване, поддържане и опазване на околоблоковото пространство; разделно събиране на отпадъците от домакинствата.

Да подобри състоянието на общинския сграден фонд, дейностите, извършвани в него, благоустрояването, поддръжката, парковото и друго обзавеждане в имоти общинска собственост и по изключение в имоти държавна собственост, на територията на община Кюстендил.

Да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, екологосъобразно поведение, социалното общуване и гражданската активност.

Да подобри достъпността до обекти с масов достъп на хора. Да подобри състоянието на обектите за спорт на територията на общината. Да подпомогне нуждите на миряните на БПЦ.

Сред допустимите дейности са почистване на паркови и междублокови пространства, пешеходни зони, благоустрояване на прилежащи площи към сгради, създаване на нови паркове, залесяване и засаждане, поставяне на градинско обзавеждане, закупуване и монтиране на детски и спортни съоръжения, както и въвеждане на система за разделно събиране.

Продължителност на проекта не може да надвишава 4 месеца. Минималната сума на финансова помощ е 1 000 лева с ДДС, а максимална сума 5 000 лева. Бенецифиентите с проектни предложения на стойност до 2000 лева трябва да осигурят нефинансов принос - доброволен труд, към изпълнение на проектните инициативи.

Бенецифиентите с проектни предложения на стойност между 2000 и 5000 лева трябва да осигурят собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лева, както и доброволен труд.
Агенция "Фокус"