3842-ма регистрирани безработни през април
3842-ма регистрирани безработни през април / Дарик радио,архив

3842 души е броят на регистрираните безработни в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Кюстендил през април 2015 година .Равнището на безработица е /14.4 %/. В сравнение с март, безработните са се намалили с 93 лица /2.4%/, а равнището на безработица се е намалило с 0.4 пункта.

• Община Кюстендил - 3670 лица и равнище на безработица -14.2%
• Община Невестино - 132 лица и равнище на безработица - 21.4 %
• Община Трекляно - 40 лица и равнище на безработица - 22.2 %

Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:

 работническа професия 744 лица /19.4 %/ от общо регистрираните;
 специалисти 795 лица /20.7 %/;
 без специалност и професия 2303 лица /59.9%/ от общо регистрираните;

Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:

 с висше образование 282 лица /7.3 %/;
 със средно образование са регистрирани 291 /7.6 %/;
 със средно специално и професионално образование 1217 /31.7 %/;
 с основно са регистрирани 503 лица /13.1 %/ ;
 с начално образование са регистрирани 1549 лица /40.3%/.

Регистрирани безработни от рисковите групи на пазара на труда към края на м.април: 1979 са жени /51.5 %/, 234 са лицата с намалена трудоспособност /6.1 %/, 659 са младежите до 29 години /17.1%/, 1394 са лицата над 50-годишна възраст /36.3 %/ и 1838 са регистрираните продължително безработни лица /47.8%/ от общо регистрираните.
Входящия поток през м. април обхваща 319 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 412 лица.
През м. април на 2015 година на територията на Д"БТ" Кюстендил са заявени 174 работни места, на първичен трудов пазар 134, 6 по насърчителни мерки и 34 по програми за заетост.
Продължи тенденцията най-много от заявените свободни работни места да са в сферата на преработващата промишленост, търговия и други дейности.
На територията на района, обслужван от Д"БТ" Кюстендил през месец април са постъпили на работа 269 безработни лица, от тях: 173 /64.3%/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за заетост - 65 лица и насърчителни мерки са включени 31 лица.
През месец април 2015 година в Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил продължи реализацията на Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси":