Започва реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник
Започва реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник / DarikNews.bg, архив

На 18.06.2014 г. (сряда) от 11:00 часа пред кметство в с. Кръвеник ще се проведе церемония „Първа копка” по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево”

Проектът е на стойност 4 886 990 лв. без ДДС и се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕЗФРСР).

С реализацията на планираните дейности по проекта ще се спомогне за подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за населението в село Кръвеник и село Петко Славейков, чрез целево инвестиране в реконструкция на водопроводната мрежа в населените места.

Проектът предвижда реконструиране на водопроводната мрежа на селата Кръвеник и Петко Славейков с обща дължина 22 028 м., повишаване сигурността на водоснабдяването на двете села, хигиенните и санитарни изисквания, намаляване експлоатационните разходи и загубите на вода и подобряване качеството на ВиК услугите.