/ Община Трявна

В ход са три процедури за оценка на подадените проекти по първите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". Общо 15 проектни предложения по мерки ПРСР 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", ПРСР 7.2.

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" и ОПИК 2.2. "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" са в етапите на "Оценка на административното съответствие и допустимост" и "Техническа и финансова оценка". Целият процес по оценка на проектите се извършва електронно от външни експерт-оценители в ИСУН 2020 /Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020/. 

Одобриха проектно предложение на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Предвижда се до 18 януари 2019 г. оценителните комисии да приключат своята работа и след одобрение на оценителните доклади от КУО, те да бъдат изпратени за последваща проверка в УО на програмите.

МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана” - успешен старт и амбициозна програма