ресторант
ресторант / Thinkstock/Getty Images
Собствениците на места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2011 г., са длъжни да прекатегоризират своите обекти през 2018 г., съгласно § 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за туризма, припомнят от Община Дряново.

Успешни европейски бизнес модели бяха представени в Дряново

От администрацията информират, че е необходимо да се подаде заявление в Общината. Това трябва да стане не по-късно от три месеца преди настъпване на същата дата на първоначалната категоризация (ден и месец).

Инвестираното доверие на чуждестранния партньор е висока оценка за добрата бизнес среда в Дряново

Ако не бъде подадено заявление или не бъде спазен срока, категорията на обекта автоматично се прекратява. Предвид 5-годишния срок на удостоверенията за категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, през 2018 г. следва да се прекатегоризират и обектите, категоризирани през 2013 г.