куче
куче / ThinkStock/Getty Images

Общинската администрация в Габрово  напомня на собствениците на кучета, че Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД) ги задължава да заплатят годишна такса за притежаване на кучета. Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси, е 31 март.

Размерът на годишната такса е, както следва:

 • 5.00 лева за град Габрово;
 • 2.00 лева за останалите населени места на територията на общината.

Освободени от такса съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗВмД са:

 • кастрирани кучета;
 • кучета на инвалиди;
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 • кучета, използвани за опитни цели;
 • кучета, използвани от Българския червен кръст;
 • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

Не се заплаща такса и за кучета с микрочип за годината, в която е поставен. 

Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

Регистрацията се извършва в Общинска администрация - Габрово, кметствата и кметските наместничества на територията на общината.

Съгласно разпоредбите на ЗВмД всеки собственик на куче е длъжен:

 • При извеждане на животното да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представя на общинските и ветеринарномедицински органи;
 • Да вземе мерки да животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото на дефекация;
 • Да извежда кучето на повод, а агресивните – и с намордник;
 • Да не разхожда домашния си любимец на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.