От Община Трявна напомниха какви са задълженията на населението за предотвратяване на пожари
От Община Трявна напомниха какви са задълженията на населението за предотвратяване на пожари / DarikNews.bg
Във връзка с настъпване на пожароопасния сезон, повишаване на температурите, засушаването, зачестилите пожари на територията на страната и с цел предотвратяването им, ръководството на община Трявна напомня някои от задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти и собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи, съгласно Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на Общински съвет - Трявна:
1. Забранява се изгарянето на стърнища , суха трева и отпадъци от слогове , крайпътни ивици, тревни площи и отпадъци в свободни площи на територята на град Трявна и кметствата на територията на община Трявна. Отговорност за евентуално възникнали пожари в горските и полски масиви носят собствениците или ползвателите на земи.
2. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на пролетно почистване на районите около сградите и свободните площи на територията на община Трявна.
3. Специализираните органи на РС „ПБЗН” при констатиране на нарушения на противопожарните правила и изисквания на Наредба №1-153/ 23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти от пожари и общинската наредба за ПАБ ще прилагат в пълен обем предвидените в ЗМВР и ППЗМВР административно - наказателни мерки .
Ръководството на Община Трявна препоръчва на гражданите да спазват Наредбите за пожарна и аварийна безопасност и изразява увереност, че гражданите, фирмите и организациите ще изпълняват задълженията си съгласно разпоредбите на Общински съвет – Трявна.