Снимка:
Снимка: / Д-р Иван Иванов, Община Севлиево
 
Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов направи инспекция на строителството на инсталацията за компостиране, която се изгражда в рамките на проект "BG16M1OP002-2.007-0001-C01 „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“.
 
Припомняме, че изграждането на площадката започна през април тази година и съгласно проекта ще бъдат изградени две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Съоръжението в Община Севлиево ще представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация. Системата за разделно събиране за площадка Севлиево, ще обхваща самия град и 10 населени места с население над 500 души, а за площадка Дряново ще обхваща град Дряново и 1 населено място. За община Сухиндол се предвижда изграждане на площадка за компостиране на място.

Севлиево, Дряново и Сухиндол започват прилагането на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците

Снимка:
Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов направи инспекция на строителството на инсталацията за компостиране

„Строително-монтажните дейности се изпълняват качествено и се очаква да приключат до края на месеца. Паралелно започваме информационно – разяснителна кампания като част от процеса по внедряване на системата за разделно събиране и рециклиране на събраните био-отпадъци“, обясни д-р Иванов.
 
Изграждането на инсталацията продължава.