Започва преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици
Започва преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици / червеногуши гъски, сн. Николай Петков

От 15 до 17 януари ще се проведе преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас, съобщават от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. В преброяването ще се включат над 100 доброволци, членове на БДЗП и участващите партньори, които обединяват усилията си в повече от 40 екипа.

Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците, а резултатите ще дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”.

Тази зима станахме свидетели на резки температурни промени – от пролетни температури през декември до вледеняващи студове в началото на януари, отбелязват от БДЗП. Тези промени са свързани и с промяна в броя на зимуващите у нас водолюбиви птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки за страната видове птици, дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са значителна численост на тундров (малък) лебед, редките за България стрепет (малка дропла) и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.