Проект Медиация на конфликта събира в Добрич гости от 5 държави
Проект Медиация на конфликта събира в Добрич гости от 5 държави / Дарик Добрич

В Добрич ще се състои работна среща по международния проект "Медиация на конфликта, за да се оптимизира комуникацията в образователна, социална и културна среда".  Форумът се организира в голямата зала на община Добрич от 9.00 до 12.00 часа. В него се включват участници от пет европейски страни - Румъния, Испания, Словения, Италия и Турция. В работната програма на гостите са предвидени срещи с представители на  Общинската администрация, Регионалния инспекторат по образование, представител на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и инспектор от Детска педагогическа стая, които ще запознаят екипите със спецификата на медиацията на конфликтите в нашата страна и региона.

Проектът "Медиация на конфликта" се реализира по секторна програма "Грюндвиг" към Центъра за развитие на човешките ресурси в София. Партньор от българска страна е добричкото училище "Димитър Талев". Учебното заведение посреща 34 гости-партньори по проекта - директори, юристи, учители, психолози, социални работници, родители от училища, езикови социални центрове, асоциаци за работа с родители и емигранти, които от години работят като асоциирани медиатори или в екипи, осъществяващи медиация при конфликтни ситуации на различни нива. 

"В нашата страна осъществяването на медиацията при конфликтисе извършва от различни институции, но все още предстои този въпрос да заеме своето важно място в съвременното ни общество - част от Обединена Европа. Надяваме се, че чрез проектната си работа и обмена на добри практики в тази насока да допринесем за гласността на този вид дейност и да бъдем полезни с натрупания опит и нови идеи не само на нашата „талевска“ общност, но и в региона ни", посочват домакините от СОУ"Димитър Талев".