/ iStock/Getty Images
Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, фирми и неправителствени организации. Форумът е на 24 юли от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Добрич.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Дейностите, които ще се финансират по процедурата, трябва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба или за рециклирането им. 

Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв. Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е до 391 166 лв.

Enterprise Europe Network – Добрич ще презентира услугите, извършвани от Европейската мрежа и актуални проекти.

Участието в събитието е безплатно.