Обявиха обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда
Обявиха обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда / Дарик Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на общинската Програмата за опазване на околната среда. Мненията и предложенията на гражданите се очакват до 8 февруари 2016 г. на адрес: dobrich@dobrich.bg

Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич `2016 – 2020 г. е изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване на околната среда. Тя цели актуализация на предходната Програма за опазване на околната среда на общината и постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда. При разработването на новата програма са използвани действащите планове и програми на Община град Добрич. Сред тях са Общинска програма за управление на отпадъците, Интегрираният план за градско възстановяване и развитие, Общинският план за развитие `2014-2020 г., Общият устройствен план на град Добрич, Планът за зелена система на град Добрич.

Основната цел на програмата е да се саздаде стабилна система за управление на околната среда и да се подобрят екологичните условия в града. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще бъде положителен, тъй като с нея се цели: подобряване качеството на атмосферния въздух; доизграждане и обогатяване на Зелената система; подобряване състоянието на дерето на река Добричка; по-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината; подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система; подобряване състоянието на уличната мрежа, оптимизиране на Транспортната схема на града и др.

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програма за опазване на околната среда ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет за финансиране на дейностите, заложени в плана за действие, както и при възможност чрез кандидатстване с проекти по различни финансиращи програми.

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук.