Готова е Областната здравна карта на Добрич
Готова е Областната здравна карта на Добрич / Дарик Добрич

Готова е Областната здравна карта на Добричка област. Изготвянето на такива документи за всички области бе наложено със Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Комисията, която работи по картата, под председателството на областния управител, търси оптимални решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи. Регионалната здравна инспекция обобщи предоставената информация и изготви проекта на Областна здравна карта, който съдържа 21 таблици, информират от Областна администрация Добрич. Съобразно методиката на Министерство на здравеопазването, областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения. Самата оцeнкa ce oтpaзявa в Анaлиз нa cъcтoяниeтo нa cиcтeмaтa нa здpaвeoпaзвaнe в oблacттa.

От комисията, разработила анализа и картата, настояват за отпускане на повече лекари за област Добрич. В специализираната извънболнична помощ сега работят общо 222 лекари специалисти. Предложението е те да бъдат 235. При определени специалности като ендокринология и болести на обмяната, кардиология, ортопедия и травматология, съдова хирургия броят на работещите специалисти е по-малък от необходимия минимален брой. В обсега на тези специалности попадат заболявания,които са водещи в област Добрич. Не достигат 52 дентални лекари. По искане на Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз се искат 12 зъболекари към реално съществуващите 131.
В първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ към момента работят общо 203 специалисти по здравни грижи, а необходимият минимален брой е 318. Налице е недостиг, но от комисията считат, че той не може да бъде компенсиран поради липсата на такива кадри в здравеопазването.
Общият брой на недостигащите параметрите за минимална осигуреност легла в лечебните заведения е 360 от които 190 са за активно лечение, 140 - за дългосрочни грижи и 30 - за физиотерапия и рехабилитация.

В анализа за Добричка област е записано, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от заболявания, свързани със застаряване и рисковите фактори, породени от стила на живот. През 2014 година има повишаване на хоспитализираната заболеваемост спрямо 2013 година от почти всички групи заболявания, което означава че хората са в по-лошо здраве. Наблюдението показва, че масово хората отказват да се лекуват поради финансови проблеми, които се формират в социалната и икономическа среда на живот.
През 2014 година водещи в заболеваемостта в Добричко са болестите на дихателната система - 231,83 на хиляда, следвани от болести на пикочо-половата система- 82,02 на хиляда, болестите на органите на кръвообращението и тези на окото и придатъците му - 75,4 на хиляда и травми и отравяния - 53,9 на хиляда.

В област Добрич първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 99 индивидуални и 10 групови практики. Незаети са две лекарски практики в с. Крапец, община Шабла и с. Белгун, община Каварна. Най-много пациенти обслужва един лекар в Каварна - средно по 1 650.

Към 1 юни 2015 г. в област Добрич има регистрирани 99 общопрактикуващи лекари в индивидуални практики и 40 в групови практики, от които 59 са с придобита специалност „Обща медицина" и 40 са зачислени за специализация и задължително трябва да я придобият до юни 2019 година. Само със специалност „Вътрешни болести" са 15, а само с „Детски болести" са 11. До края на 2019 година се очаква лекарите със специалност „Обща медицина" да са около 71 % от всички практикуващи. От всички амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ 60% са с основен адрес в градовете и 40% в селата. Първичната дентална помощ в област Добрич се осъществява от 98 индивидуални и 17 групови практики.

Специализираната извънболнична медицинска помощ в област Добрич се осъществява от 129 лечебни заведения, от които: 2 диагностично-консултативни центъра; 13 медицински центъра; 88 индивидуални и 2 групови практики на лекари-специалисти; 1 дентален център ; 1 индивидуална специализирана практики по дентална медицина; 4 МДЛ; 18 МТЛ. Осигуреността с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ е 12,8 на 10 000 души от населението. Има неравномерно разпределение на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ на територията на отделните общини. Функциониращите ДКЦ, МЦ и лаборатории са предимно в областния град, както и значителна част от практиките на лекарите-специалисти. Това затруднява достъпа на пациентите от по-малките общини до специализирани изследвания и консултации.

Готова е Областната здравна карта на Добрич
netinfo

Болничната помощ се осигурява от 3 многопрофилни болници за активно лечение, 1 специализирана болница за рехабилитация, 1 център за психично здраве и 1 държавна психиатрична болница. През 2014 г. през стационарите са преминали 29 671 болни, което е съпоставимо с 2013 г., когато те са били 29 263. Показателят за хоспитализация е 16,1%. МБАЛ Добрич осигурява здравното обслужване на населението на осемте общини на област Добрич, което към 31.12.2014 г. е 182 808 души. Болницата разполага с 320 легла, структурирани в 18 отделения с второ и трето ниво на компетентност.
МБАЛ Балчик и МБАЛ Каварна осигуряват медицинското обслужване на община Балчик, община Каварна, община Шабла и прилежащите територии на черноморския бряг. Болницата в Балчик разполага с 92 легла,структурирани в 6 отделения и структури по клинична лаборатория и образна диагностика от първо и второ ниво на компетентност. МБАЛ Каварна разполага с 60 легла, структурирани в 5 отделения и структури по клинична лаборатория и образна диагностика от първо ниво на компетентност.

Спешната помощ се осъществява от едно спешно отделение към МБАЛ Добрич и един ЦСМП в Добрич с 6 филиала в Добрич, Балчик, Каварна, Ген. Тошево, Тервел и Шабла. През 2014 година броят на повикванията за спешна медицинска помощ е 17 442. От тях 94.0 % са за спешна медицинска помощ и 5.7 % за неспешни състояния. Обслужени са общо 32 215 лица. От тях са насочени за хоспитализация 18%. От обслужените пациенти през 2014 г. в спешно отделение при МБАЛ Добрия - 45 890 души, 10 835 (23%) са били хоспитализирани по спешност.