Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Две извънредни заседания е провел в последното шестмесечие Общински съвет Добрич, наред с 5-те редовни и тържественото на 25 септември. Това сочи отчетът на председателя Иво Пенчев, който ще бъде разгледан на утрешната сесия на Съвета.

На заседанията са внесени 98 докладни записки с предложения, проектодокументи, отчети, информации. След тяхното обсъждане в Постоянните и допълнително сформирани комисии и на сесиите Общински съвет е взел 94 решения. Три от внесените предложения не са одобрени, а една докладна записка е оттеглена по време на заседание - след обсъждания.

През периода е сформирана 7-членна Временна комисия с участието на пет общински съветници, която да анализира финансовото състояние на „Автобусен транспорт“ ЕООД и набележи мерки за стабилизиране и оздравяване на дружеството. Комисията е провела пет заседания. Част от предложенията й са приети от ОбС.
През ноември бе създаден Общински фонд „ЗДРАВЕ“, отчита още Пенчев. Временна комисия от 9 души има задача да изработи Правилник за работа и устройство на фонда в едномесечен срок.
 
Кметът на общината и Областният управител не са връщали за ново обсъждане или оспорили пред съда актове на ОбС Добрич през периода.
 
През второто шестмесечие на 2017 г. е отправено едно питане към кмета от общински съветник, на което е отговорено веднага по време на заседание.
Граждани са направили седем изказвания по въпроси с обществена значимост - по време на заседание и в края му, според възможностите, които се предоставят по Правилник.