/ Веселин Максимов
Тричленен състав на Административния съд Бургас отмени текстове от Наредбата за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на община Карнобат.
 
В отменените разпоредби беше предвидено задължение на родителите да представят документ за платена такса от предходна детска градина, като условие за преместване на детето, получаване копия на медицинските му документи и служебна бележка при преместването.
 
Предвидено беше децата да бъдат отписвани при допуснати неизвинени отсъствия за повече от два последователни месеца.
 
Съдебният състав прие, че оспорваните разпоредби са незаконосъобразни, поради съществено нарушение на административнопроизводствени правила и противоречие с нормативни актове от по-висока степен.
 
В съдебното решение се сочи, че те не съответстват на установения в Закона за местните данъци и такси ред за обезпечаване и събиране на таксите, както и на регламентираните в Закона за предучилищното и училищното образование принципи на равен достъп до качествено образование и равнопоставеност при провеждане на предучилищното и училищното образование.
 
Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.