/ netinfo
След сигнал за замърсяване със суроватка на водите на река Шиваровска (Голяма река), между селата Шиварово и Дъскотна, РИОСВ – Бургас,  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас извършиха незабавна проверка.
 
Собственикът на мандрата „Билдинг зах“ ЕООД е титуляр на разрешително за ползване на реката за заустване на отпадъчни води. Чрез договор е преотдал дружеството на „Млечна промишленост Маноя“ ООД, за което не е уведомил Басейновата дирекция и не е спазил условията в разрешителното.  
 
На място е било констатирано, че пречиствателното съоръжение на мандрата функционира нормално. В шахта след пречиствателното съоръжение е установено заустване на непречистени отпадъчни води с млечно бял цвят. Нерегламентираното заустване става с канал за повърхностни води на производствената площадка, отвеждащ непречистените води директно в реката.
 
Взети са водни проби преди и след заустване, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: активна реакция, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, азот амониев, общ фосфор и мазнини.
 
На „Млечна промишленост Маноя“ ООД, Велико Търново е дадено предписание за незабавно преустановяване на нерегламентираното заустване в р. Шиваровска и  почистване на района на заустване в срок до 19. 06. 2017 г.
За констатираните нарушения по Закона за водите са съставени актове на „Билдинг зах“ ЕООД и „Млечна промишленост Маноя“ ООД.
 
След получаване на резултатите от извършеното пробонабиране ще бъдат предприети допълнителни админастративнонаказателни мерки.
На място ще бъде проверено изпълнението на дадените предписания.