/ iStock/Getty Images
За неспазилите установения срок са предвидени глоби
В срок до 29 февруари - сряда, всички възложители на строежи, подлежащи на въвеждане в експлоатация, завършени в груб строеж, следва да подадат декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея.

Стартира данъчната кампания за заплащане на местни данъци и такси за битови отпадъци

Декларациите да се подадат в деловодството на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Благоевград.

Битовото отопление е основният фактор за мръсния въздух в Благоевград през зимата

За неспазилите установения срок физически лица, законодателят е предвидил налагане на глоба в размер от 10 лв. до 400 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 500 лв. до 3000 лв.