/ ThinkStock/Getty Images
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто
Започна данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци, съобщиха от Община Благоевград. 

Битовото отопление е основният фактор за мръсния въздух в Благоевград през зимата

Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 31 октомври на годината за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие - до 31 януари
За второто тримесечие - до  30 април
За третото тримесечие - 31 юли
За четвъртото тримесечие - до 31 октомври


Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна декларация и в същия срок заплатят пълния размер на данъка ползват отстъпка 5 на сто.

Данъчно задължените лица ще бъдат уведомени в срок до 1 март за размера на дължимите данъци, респективно такса за битови отпадъци чрез изпращане на годишните съобщения за задължения.

Начините по които може да бъде извършено плащането са:

В брой:

на касите на Дирекция „Местни данъци и такси“
на касите на „Изипей“
на касите на „Фаст пей“
В пощенски клон
с пощенски запис за данъчно плащане


По банков път

BIC: SOMBBGSF, IBAN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344 при Общинска Банка АД
Онлайн

Чрез Виртуален ПОС терминал на сайта на Община Благоевград: www.blgmun.com


КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА