/ Thinkstock/Getty Images
Прокуратурата в Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу упрвител на дружество, представил неверни сведения за получаване на субсидия в размер на около 280 000 лева, съобщиха от обвинението.

Обвиняемият е представляващ и управляващ дружество „Б.Ф. 2018“ ЕООД. Фирмата е вписана в Търговския регистър на Агенция по вписвания с основна дейност - производство и продажба на земеделска продукция. Същата е регистрирана като земеделски производител.

Управителка на дружества в Благоевград отива на съд за измами за субсидии

На 30 май 2019 г. бил подписан договор за наем на недвижим имот с площ от 8081,209 дка между управляваното от обвиняемия дружество и Рилска Света обител, община Рила. Наемателят - „Б.Ф.2018“ ЕООД, го регистрирал в Общинска служба „Земеделие“.

Няколко седмици по-късно - на 17 юни 2019 г., той лично посетил сградата на ОС „Земеделие“ в село Струмяни и подал Заявление за подпомагане 2019 г. - форма за ЕТ/юридически лица.

В него вписал кандидатстване по няколко схеми и мерки за подпомагане, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет на България.

Попълнил и подписал всички изискуеми декларации, в т.ч. удостоверяващи ползването на земеделска земя на валидно правно основание. Посочил, че я обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние, отговарящо на изискванията за подпомагане.

С подадените документи той заявил 31 блока на земеделско стопанство (БЗС) с обща площ от 663,74 ха, представляващи постоянно затревени площи, в района на общините Годеч, Ботевград, Своге, Божурище, Драгоман, Радомир и Перник. В действителност той нямал правно основание за ползването им и БЗС били извън допустимия за подпомагане слой.

Обвиняемият изрично декларирал съответствието на заявените площи на критериите за допустимост за подпомагане. Запознат бил и със задължението да ги поддържа в добро земеделско състояние до края на стопанската година.

Представяйки неверни сведения, той целял представляваното и управляваното от него дружество „Б.Ф.2018“ ЕООД да получи субсидия в общ размер на 278 331,29 лева.

В хода на образуваното досъдебно производство е била изготвена техническа експертиза. Според заключението на вещото лице, освен липса на регистрирано правно основание за ползването на заявените за подпомагане 31 брой имоти, те попадат предимно във физически блокове с начин на трайно ползване - области с бедна растителност, храсти и затревени територии, голи и ерозирали терени, пасища, мери и ливади. В по-голямата си част те не били поддържани в добро състояние.