/ Община Сатовча
Министрите от правителството на Бойко Борисов ще обсъдят предложения на министъра на енергетиката, свързани с добив на скалнооблицовъчни материали в местността "Гнайс" в землищата на сатовчанските селата Ореше, Крушево и Долен и в местността „Дълбок дол“ в землището на с  Абланица, Община Хаджидимово.

И двата доклада са свързани с одобряване на проекти за разширение за проучване, съгласно изискванията на закона за подземните богатства. Този вид бизнес продължава да е популярен в района на общините Сатовча. Гърмен и Хаджидимово, и въпреки протестите на еколозите за унищожаване на природата, такива разрешителни се издават под претекст проучване на находищата, което е заложено в самия закон за подземните богатства.

Покрай разрешителните за проучване никнат незаконни кариери. Тикларите, както тук наричат хората, които добиват скално облицовъчни материали са на обратното мнение. Те държат да бъде облечен режимът за добив на тези подземни богатства, което е част от поминъка им.