/ БГНЕС
На първото пленарно заседание след европейските избори Парламентът избира нов председател, 14 нови заместник-председатели и петима квестори.
 
Лицата, заемащи изборни длъжности в Европейския парламент, т.е. председателят, заместник-председателите, квесторите, председателите и заместник-председателите на комисиите и председателите и заместник-председателите на делегациите, се избират на всеки две и половина години, т.е. в началото и в средата на петгодишния законодателен мандат. Лицата, които вече заемат тези длъжности, могат да бъдат избрани за втори мандат.
 
При избора на председател, заместник-председатели и квестори следва да се взема предвид необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на държавите членки и различните политически възгледи.

Gulliver/Getty Images

Председателят ръководи дейността на Парламента, председателства пленарните заседания и подписва окончателно приетия бюджет, с което го привежда в действие. Председателят представлява Парламента пред външния свят и в отношенията му с другите институции на ЕС. През януари 2017 г. за председател на Европейския парламент беше избран Антонио Таяни.
 
Как се избира председателят?
 
Първото действие на новоизбрания Европейски парламент е да избере свой председател. Кандидатурите за председател могат да бъдат издигани от политическа група или от най-малко 38 членове на ЕП. Гласуването е тайно. За да бъде избран, кандидатът трябва да събере абсолютно мнозинство от подадените валидни гласове, т.е. 50% плюс един.
 
Ако на първия тур не бъде избран кандидат, същите или други кандидати могат да бъдат издигнати за втори тур на гласуване при същите условия. Може да се проведе и трети тур, ако е необходимо, отново при същите правила.
 
Ако нито един кандидат не бъде избран при третото гласуване, двамата кандидати, получили най-много гласове при това гласуване, участват в четвърто гласуване, при което печели кандидатът, получил по-голям брой гласове (в случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат).

Gulliver/Getty Images

Кои са заместник-председателите и квесторите?
 
Заместник-председателите могат да заместват председателя, като изпълняват неговите функции, когато това е необходимо, включително да председателстват пленарни заседания. Те са също така членове на Бюрото - органът, който отговаря за всички административни и организационни въпроси и всички въпроси, свързани с персонала, в Парламента. Квесторите се занимават с административни въпроси, които засягат пряко самите членове на ЕП.
 
Европейският парламент има 14 заместник-председатели и петима квестори.
 
Кандидатурите за длъжностите заместник-председатели и квестори също могат да бъдат издигнати или от политическа група, или от най-малко 38 членове на ЕП. Изборът на заместник-председатели се извършва чрез единно тайно гласуване за всички кандидати. Старшинството на кандидатите се определя от поредността на тяхното избиране.
 
Кои са осемте политически семейства в Европарламента?

Понастоящем в Европейския парламент има осем политически групи. Всяка политическа група избира свой председател или председатели. Председателите на групите и председателят на ЕП формират Председателския съвет на ЕП.
 
Председателският съвет се занимава с организацията на дейността на Парламента и законодателната програма, определя правомощията и състава на комисиите и делегациите и отговаря за връзките с другите институции на ЕС, националните парламенти и държавите извън ЕС.
 
Кои са председателите на комисиите и как се избират?
 
На своите учредителни заседания (и в средата на мандата, когато се избират новите титуляри на мандатна длъжност), парламентарните комисии избират своя председател и своите заместник-председатели. Председателите и заместник-председателите могат също да бъдат преизбрани за втори мандат на изборите, които се провеждат в средата на парламентарния мандат.

/ iStock/Getty

Всяка комисия избира свое бюро, в чийто състав влизат председателя и заместник-председателите, които се гласуват поотделно. Броят на заместник-председателите, които трябва да бъдат избрани, се определя от всички членове на Парламента по предложение на Председателския съвет.
 
Политическите групи избират „координатори“ за парламентарните комисии. Те са политическият лидер на всяка група в комисията. Те съгласуват становището на своята група по темите, разглеждани от комисията, и заедно с председателя и заместник-председателите организират работата в комисията.