/ БГНЕС, архив
Държавата вече е готова с концепция за плащането на втората пенсия. В Кодекса за социално осигуряване се предлагат три варианта - плащане на пожизнена пенсия, на разсрочена или на еднократно теглене на парите от партидата. Последното обаче важи само при прекалено ниска натрупана сума по партидата.

"Освен пенсията от НОИ, първите които ще получават втора пенсия са жените, родени след 1 декември 1959 г., като те задължително са внасяли осигуровки в частните дружества. Очаква се това да се случи през есента 2021 г. Тогава те ще навършат и изискваната възраст за пенсия при трета категория труда. За мъжете втората пенсия ще започне да се плаща през 2024 г. заради по-високата изисквана възраст за пенсия", каза социалният министър Бисер Петков по време на кръгла маса за усъвършенстване на модела за втория пенсионен стълб.

Мобилни екипи от НОИ ще ни помагат да изберем най-добрия вариант за пенсиониране

Пожизнена пенсия 

Първият продукт е пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд (УПФ), в който постъпват средствата за втора пенсия. Предлага се да се изплаща, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице позволяват отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15 на сто от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, действащата към момента на отпускането.

Натрупванията по партидите на осигурените, особено от първата кохорта бъдещи пенсионери, които са на възраст от 55 до 59 години, средно в момента са около 4075 лева, са отправна точка за определяне на прага на същественост, каза Петков.

Запорираха над 620 хил. лева пенсии (ВИДЕО)​​​​​​​

Очакванията са, че хора, които са се осигурявали за този вече 20 годишен период на осигурителен доход над средния за страната, ще имат това право за пожизнена пенсия за старост.

Законовите текстове дават право на пенсионните дружества да предлагат пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. В рамките на този период плащането ще продължи в случай, че пенсионерът почине, но ще бъде насочено към неговите наследници, които ще го получават. С този продукт се противодейства на присъщия риск на пожизнените плащания - лишаването на наследниците от права, каза Бисер Петков.

Предвижда се, ако лицето получава пожизнена пенсия без гарантиран период на изплащане, то при смърт на пенсионера, плащането да се преустановява.

Има възможност и допълнителната пожизнена пенсия за старост да включва и разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст - да се започне с разсрочено и после да се мине към пожизнено плащане до края на живота на пенсионера.

Разсрочено плащане по индивидуалната партида 

Вторият пенсионен продукт е разсрочено плащане на натрупаните средства в индивидуалната партида. В случаите, в които средствата в индивидуалната партида не стигат за отпускане на пожизнена пенсия за старост в размер не по-малко от 15 процента от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но са в размер над трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, хората ще могат да избират в какъв срок и в какъв размер ще получават средствата, натрупани по индивидуалната партида. Ограничението е, че размерът не трябва да бъде по-малък от 15 процента от минималната пенсия и не по-голям от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Финансовият министър обеща коледни добавки за пенсионерите


Когато натрупаните средства по партида са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, те се изплащат еднократно.

Правото на пожизнена пенсия за старост от УПФ е решение, обвързано е с навършване на възрастта. Това действащо положение е възприето от работната група.

Запазва се възможност по желание на осигуреното лице пенсията да се получава една година преди възрастта по чл. 68, ал. 1, ако натрупванията по индивидуалната партида позволяват да се отпусне пенсия, която да е не по-малка от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Във втория стълб се осигуряват всички работещи в масовата трета категория, родени след 1959 година. Съгласно разписаното в КСО през есента на 2021 година първите с право на втора пенсия ще са жените, родени през 1960 година. Те тогава ще навършат възрастта от 61 години и 8 месеца. През 2024 година към тях ще се присъединят и мъжете от този набор.

МС прие Бюджет 2020: 360 млн. отгоре за учителите, 10% ръст на бюджетните заплати​​​​​​​

Пожизнената втора пенсия: размери и плащане

По думите на Бисер Петков стремежът на работната група е водещият продукт да е пожизнена пенсия за старост от УПФ. Това е месечно плащане на предвидената сума в пенсионния договор, която се плаща на пенсионера до края на живота му, тя не може да е по-малка от 15 процента от минималния размер на пенсията към датата на определянето на пенсионното плащане.

По отношение на размера на пожизнената пенсия за старост, се запазва подходът, че той се определя на база на натрупаните средства по индивидуалната партида, биометричните таблици, които утвърждава КФН и техническия лихвен процент, който се одобрява от КФН.

Предвижда се за изплащане на отпуснатите пожизнени пенсии да се създаде Фонд за изплащане на пожизнени пенсии, който се създава като обособено имущество и се води в лева. Този фонд се създава при определяне на първата пожизнена пенсия от дружеството и се формира от прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, на които е определен този вид пенсии, от прехвърлени средства от резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, когато има недостиг на средства в него, и от дохода на инвестирането на средствата, като се предвижда по-консервативен режим на инвестирането им.

Социалният министър за Бюджет 2020: Пенсиите може да скочат и с повече от 6,7%​​​​​​​

До второто плащане (продукт) се стига, когато натрупаните средства по индивидуалната партида не са достатъчни за пожизнена пенсия и в този случай месечният размер на разсроченото плащане е не по-малко от 15 процента от минималната пенсия и не повече от 100 процента от минималната пенсия за стаж и възраст. В тези параметри ще зависи продължителността на разсроченото плащане. За финансиране на разсрочените плащания също се създава друг фонд.

При смърт на пенсионера, остатъкът от средствата ще бъдат изплатени на наследниците на починалия.

Гаранции и актуализация

По отношение на гаранциите - след доста дебати в работната група, е предложено да се гарантира размерът на допълнителната пожизнена пенсия, изчислена на база на сумата на брутния размер на вноските, постъпили в индивидуалната партида. Ако към момента на пенсиониране има ситуация, в която натрупаните средства по индивидуалната партида са по-малко от сумата на брутния размер на всички постъпили осигурителни вноски - това , което реално е удържано на човек, за да бъде насочен към УПФ, дружеството гарантира този размер. Най-малко брутният размер от вноските ще бъде гарантиран, на база на тази сума се изчислява гарантиран размер на пожизнената пенсия.

Обединени патриоти предлагат гарантиран доход от 346 лева за всеки пенсионер


При желание на осигуреното лице, пенсионносигурителните дружества могат да гарантират размера на първата допълнителна пожизнена пенсия за старост, изчислена на база на натрупаната партида. Първият размер на пенсията може да се гарантира, като начинът , по който точно се гарантира ще бъде разписан в наредба.

На практика в целия период на осигуряване, дружеството гарантира, че хората ще получат във времето не по-малко от това, което са внесли. Минималната доходност във фазата на натрупване е в размер, който да компенсира удържаните такси и удръжки през фазата на натрупване.

Средният осигурителен доход за септември е 989,33 лева​​​​​​​

По отношение на актуализацията, как да се запазва покупателната способност на парите, се предвижда допълнителната пожизнена пенсия и разсроченото плащане да се актуализират поне веднъж годишно в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда, като допълнителната пожизнена пенсия се актуализира с не по-малко от 50 на сто от разликата между реализираната доходност и техническия лихвен процент, с който е изчислена. Това е минимално изискване, възможно е дружествата да определят и по-голям процент. Най-малко веднъж годишно се прави актуализацията, каза Бисер Петков.
БТА