/ judicialreporters.com
ВАС потвърди отмяната на текстове от Методиката за определяне на процентите за трайно намалена работоспособност, съобщиха от съда.
Решението е окончателно. Съдебният състав, разгледал делото, е бил с председател Георги Чолаков, който е и административен ръководител на ВАС.

Съдиите са приели мотивите на тричленния състав, че при проекта за изменение на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

От ВАС посочват, че не е представена и надлежна финансова обосновка на проекта за изменение. Както и че търсената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не дава своя отговор в предлагания от органа подход, който е едностранен и без аргументи по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането.

Отменената разпоредба гласи: "Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение."