/ iStock/Getty Images
Над 12 000 дка борови гори на територията на цялата страна ще бъдат третирани срещу борова процесионка. Площите са предвидени за въздушно пръскане след извършване на мониторинг на горските територии и направена прогноза за 2023 г., съобщиха от Агенцията по горите.

„Прогнозата е направена през декември и предстои да бъде актуализирана до 15 март, като бъдат включени и новоустановените силно засегнати горски територии и в други райони на страната. Боровата процесионка е вредител в иглолистните гори на Южна България. Наблюдаваното затопляне в последните години предразположиха разпространението на вида и в Северна България“, уточни д-р инж. Петя Матева, експерт по лесозащита в Изпълнителна агенция по горите.

„От началото на годината получихме сигнали от граждани за нападение от борова процесионка в горски територии и градска среда. Когато сигналът се отнася за силно нападение в горска територия, в повечето случаи площите вече предвидени за въздушно пръскане, а там където нападението е слабо, мониторингът продължава. Експертите ще проследят динамиката на развитие на вредителя чрез периодични наблюдения в иглолистните гори и залагане на феромонови уловки през юни за проследяване на летежа на пеперудите“, подчертава експертът.

През изминалата 2022 г. беше извършено въздушно пръскане срещу борова процесионка в горски територии по южните части на Стара планина и в Родопите на обща площ от 6900 дка. В около 300 дка слабо нападнати борови гори е проведена и механична борба. За настоящата година се предвижда пръскане и на горски територии в Югозападна България.

Ежегодният мониторинг в различни етапи от развитието на насекомото е част от дейността на лесовъдите в страната. Обследваните площи с наличие на повреди от борова процесионка се сигнализират в електронната информационна система на ИАГ от собствениците на горски територии, както и лицата на които територията е предоставена за управление. След допълнителни контролни теренни проверки и лабораторни анализи от експерти на лесозащитните станции в страната, се съставя прогноза с лесозащитни мероприятия срещу вредителя.

Въздушното пръскане се извършва срещу новоизлюпените гъсеници, в периода от края на м. август до края на септември в зависимост от влажностно-температурните условия на средата, след контролно лесопатологично обследване и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията, Закона за горите, Закона за пчеларството, Закона за гражданското въздухоплаване и техните поднормативни актове и със щадящи природата продукти, които не допускат загуба на биоразнообразие.

Като цяло за страната боровата процесионка е доста разпространен насекомен вредител за иглолистните култури. Нанася повреди като причинява обезлистване на дърветата и забавя растежа им, но не ги унищожава. Белите пашкули, наблюдавани по върховете на боровете през зимния сезон, както и гъсениците, които живеят в тях могат да бъдат опасни за хората, предупреждават експертите. Те са покрити със силно алергизиращи парливи космици, поради което е добре да не се пипат с голи ръце, защото могат да предизвикат обрив.
БГНЕС