Темида
Темида / iStock/Getty Images
Във Върховния административен съд (ВАС) са постъпили нови четири жалби на физически лица срещу решението на служебния кабинет, въз основа на което беше съставен т. нар. "черен списък" на лица и фирми, свързани със санкционираните по глобалния закон „Магнитски“. С това общият брой на жалбите до момента вече нараства до 54. Това съобщиха от съда.

ВАС излезе с определения по 7 от делата, образувани по жалби срещу решение на Министерски съвет от 4 юни във връзка с действията, предприети на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ по отношение на български лица. Делата са образувани по жалби на юридически лица.

Ирена Кръстева е поискала да бъде извадена от списъка „Магнитски“

Различни състави на ВАС са разделили производствата по шест от делата. В частта им, в която се иска отмяна и спиране на действията на администрацията и ведомствата на България, извършени в изпълнение на решението на Министерски съвет до датата на обжалването, делата се изпращат по подсъдност на Административен съд София – град.

Шестте състава на върховните съдии приемат, че съгласно изричната норма на чл. 132 ,ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) на ВАС като първа инстанция са подсъдни само дела по оспорване на изрично посочени административни актове, според техния издател и предмет на оспорването.

Прокуратурата поиска от САЩ още информация за санкционираните българи


Производствата по чл.250 АПК, каквито са исканията в жалбите в тази им част, не попадат в нито една от визираните хипотези. С оглед на това родово и местно компетентен да се произнесе по тях е Административен съд София - град. Съгласно разпоредбите на АПК първоинстанционният съд трябва да се произнесе незабавно по исканията за отмяна и спиране на действията на администрацията и ведомствата на Република България във връзка с решението на Министерски съвет.

В останалата им част жалбите ще бъдат разглеждани по същество от ВАС. Предстои да бъдат определени дати за провеждане на открити съдебни заседания.

Седмото определение e във връзка с дело, образувано по жалба на физическо лице. По него върховните съдии оставят без разглеждане искането за спиране предварителното изпълнение на решението на Министерски съвет. Причината е, че органът не е допуснал предварително изпълнение на процесното решение. Съставът е приел, че решението на МС представлява индивидуален административен акт и жалбата спира неговото изпълнение. В останалата му част делото ще бъде насрочено за разглеждане по същество в открито съдебно заседание.