/ iStock/Getty Images
Очакват се повишения в средните и долните течния на основните реки в Дунавски басейн, в долните течения на основните реки на Западнобеломорски басейн, както и по основните реки Марица и Тунджа. Това сочат данните на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за състоянието на реките и на 52 комплексни и значими язовири в страната.

В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и във водосборите на Тунджа и Арда и в родопските притоци на Марица. По-значителни ще бъдат повишенията на реките в района на Бургас и във водосборите на Южночерноморските реки.

Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е преминало жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18 април и ще се задържи над него през следващите пет дни.

Наличните количества в четири от язовирите са над 100 процента - "Среченска бара" /100,00/, "Йовковци" /100,31/, "Камчия" / 100,49/ и "Пчелина" /101,20/, докато в още два доближава този процент "Асеновец" /98,75/ и "Боровица" /99,98/.

Контролирано се изпуска яз. "Студена", като от язовира се освобождават 7,158 куб. м/сек. От язовир "Боровица" се изпускат 8 куб. м/сек. Яз. "Пчелина" прелива с 37,105 куб. м/сек.