/ iStock/Getty Images
Върховна административна прокуратура (ВАП) продължава проверка, започнала по реда на надзора за законност на норми от подзаконовите актове, приети от общинските съвети в страната за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Това съобщиха от ВАП.

Към настоящия момент са установени 95 наредби, чиито разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висок ранг – на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за нормативните актове (ЗНА) и др.

Установени са разпоредби от общинските наредби, в които за подаването на декларации за освобождаване от заплащане на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци поради неползване на имот, се въвежда по-кратък срок от законоустановения в действащата към момента разпоредба на чл.71 от Закона за местните данъци и такси. ВАП намира, че със стореното от местните органи на власт е възможно да се създадат предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест.

Някои общински съвети са въвели допълнително условие за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, като тази възможност е предвидена само за имоти, недекларирани за основно жилище. Подобно изискване в ЗМДТ отсъства.

Определяни са и такси, както за обработка и отразяване на чуждестранни съдебни решения, така и за съставянето на актове за гражданско състояние на български граждани, които вече имат актове, съставени в чужбина. В ЗМДТ и Закона за гражданската регистрация (ЗГР) изрично е предвидено, че посочените дейности не подлежат на таксуване.

Констатирани са и разпоредби, с които за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства освен разрешение за строеж, се изисква нарочно (допълнително) разрешение, за чието издаване се събира отделна такса. Такива решения на общинските съвети не намират основание в ЗМДТ и в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Правомощията на общинския съвет относно местните такси и цени
на услуги се базират на ЗМДТ, респективно на други специални закони и е недопустимо да се проявяват чрез въвеждане на ново бреме.

В хода на проверките са открити и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения, скрепени със санкции, различни от уредените на законово ниво със ЗМДТ.

Нарушения от вида на посочените, а и други, са установени в действащите наредби в общини Столична, Варна, Бургас, Ямбол, Търговище, Сливен, Перник, Силистра, Добрич, Свищов, Кюстендил, Свиленград, Дупница, Севлиево, Смолян, Троян, Сандански, Поморие, Балчик, Козлодуй и др.

Във връзка с образуваните преписки са подадени 15 протеста до административните съдилища, като към настоящия момент 3 от тях са уважени на първа инстанция.

Ефектът от проверката е налице – предприети са мерки за отстраняване на незаконосъобразните тежести за гражданите, включително и на задължения за заплащане на такси.

Проверката на ВАП продължава.
Прокуратура на Република България