/ iStock
С решение на Министерския съвет беше приета Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г. Това съобщават от МС.

Националната програма за 2023 г. е изготвена от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, с експертната подкрепа на Постоянната работна група (ПРГ) към комисията.

Програмата е одобрена от НКБТХ на нейно заседание на 29 септември 2022 г., в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на борбата с трафика на хора. 

Мария Габриел: Борбата с трафика на хора изисква координиран подход

В документа са заложени дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и с фокус върху новите тенденции на престъплението.

Дейностите са насочени към конкретни уязвими групи и се осъществяват в стратегическо партньорство с различни институции и организации. При отчитане на местната специфика, те съдействат за повишавана на чувствителността на обществото към явлението и начините за неговото ограничаване. 

В Националната програма за 2023 г. се поставя акцент върху подобряване експертизата на магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални работници и др. 

Програмата залага приоритетна роля на дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица.

Особено значение се отдава на тясната координация между всички институции и организации за изпълнението на ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик. 

С оглед ролята на Националната комисия на национален докладчик по въпросите, свързани с трафика на хора, международното сътрудничество, събирането и анализът на данни, също са част от планираните за 2023 г. дейности.