парламент
парламент / БТА
Целта на приетите предложения е да се стимулира включването в пазара на труда на неактивните лица на възраст от 16 до 65 години.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Измененията, внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, бяха одобрени със 135 гласа „за“, 11 „въздържал се“ и нито един „против“.

Целта на приетите предложения е да се стимулира включването в пазара на труда на неактивните лица на възраст от 16 до 65 години. Предвижда се към Агенцията по заетостта да бъде създаден електронен регистър, който да поддържа данните за тези граждани. Регистърът няма да е публичен и информация за данните в него не може да се получава по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Вносителите на законопроекта посочват, че, по данни от доклад на Агенцията по заетостта, Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 900 000 българи нито учат, нито работят.

Средносрочна бюджетна прогноза: Без промяна в данъците през 2023-2025 г.


„Неактивните хора са сериозен резерв на пазара на труда, но понастоящем Агенцията по заетостта достига до малка част от тях поради законови празноти“, пише в мотивите на законопроекта. Според вносителите промените в закона ще дадат възможност агенцията да си взаимодейства активно с институциите по анализиране, издирване и контакт с лицата, които са в трудоспособна възраст, но поради различни фактори не могат да достигнат до услугите на агенцията, за да си намерят работа.

Предвижда се Агенцията по заетостта да обменя информация с Националната агенция за приходите, Министерството на образованието и науката, Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“, Агенцията по социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националния осигурителен институт, Национална агенция за професионално образование и обучение и Националната експертна лекарска комисия.

По време на обсъжданията в пленарната зала подкрепа за законопроекта заявиха депутати всички парламентарни групи.