Диана Ковачева
Диана Ковачева / БТА
Омбудсманът Диана Ковачева предлага на Министерството на регионалното развитие и благоустройството със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да се финансират мерки за топлоизолация на тръбите от сградните инсталации за отопление.
Омбудсманът изпрати подробно становище до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, в което отбелязва редица пропуски и несъвършенства в качения за обществено обсъждане проект за саниране на жилища, с краен срок 30 октомври 2022 г. 

Става въпрос за Проекта на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, за който е предвиден бюджет в размер 1 129 881 600 лв. с ДДС.
Като се позовава на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., омбудсманът пита защо в т. 8 „Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване в Проекта са изключени като мерки по сградните инсталации „Топлинно изолиране на тръби“.

Омбудсманът: На свободния пазар на електроенергия в ЕС се генерират свръхпечалби

Общественият защитник посочва, че като допустима дейност е целесъобразно да се предвиди и монтиране на допълнителен контролен топломер след подгревателя за отопление в абонатната станция на сгради – етажна собственост, с централно топлоснабдяване, който служи за отчитане на енергията за отопление като част от общата енергия през отоплителния период.

„Задълженията за топлинна енергия, отдадена от сградните инсталации за отопление, са предмет на многобройни жалби и сигнали на граждани до омбудсмана. В редица случаи делът на тази топлинна енергия превишава дела на топлинната енергия за индивидуално отопление на отделните жилище“, пише още омбудсманът.

Проф. Ковачева посочва, че липсата на топлоизолация на тръбите на сградните инсталации за отопление води и до икономическа неефективност на централното отопление в тези сгради, което буди основателно недоволство сред потребителите и води до отказ от този начин на отопление.