/ ThinkStock/Getty Images
Общо установените през 2022 г. от служители на „Изпълнителна агенция по горите" (ИАГ) и на структурите ѝ количества дървесина, предмет на незаконни сечи или разпоредителни сделки с дървесина с неизяснен произход възлизат на над 18,1 хил. плътни кубически метра.

Това заяви в служебният министър на земеделието Явор Гечев в отговор на депутатски въпрос, свързан с борбата с незаконната сеч в горите на България. Министър Гечев посочи, че предвид характера на извършване на нарушенията към момента не се води отчетност на площта, от която е извършена установената незаконна сеч.

Кметове от Разградско настояват за увеличаване на лимита от дърва за огрев

По думите му при осъществяване на ежедневните проверки от страна на горските служители, най-често се установяват нарушения, свързани с добива на дървесина от дървета, немаркирани в основата си с контролна горска марка, добива на дървесина от територии, за които не са издадени позволителни за сеч, съхранение на дървесина, немаркирана с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка и/или непридружена с превозен билет, транспортиране на немаркирана дървесина и непридружена с превозен билет и други.

„Наложените и влезли в сила през 2021 г. санкции и глоби за установени нарушения на горското законодателство възлизат на 1 239 851 лв.", допълни Гечев и подчерта, че съобразно сроковете, определени за образуване на административно-наказателни производства и издаване на наказателни постановления, по реда на Закона за административните нарушения и наказания, към настоящия момент общата сума на наложените санкции, глоби и обезщетения за констатирани през 2022 г. нарушения възлиза на 818 762 лв.

Само през периода от 1 август до 31 декември 2022 г. служителите на ИАГ и регионалните ѝ структури са осъществили над 7 800 проверки по спазване на горското законодателство, съвместно с представители на МВР.

В резултат на предприетите организационни действия през 2022 г. от служителите на ИАГ и на регионалните ѝ структури са реализирани над 320 хил. проверки по спазване на действащото законодателство в горите, което представлява с над 28% повече спрямо осъществените контролни дейности по опазване на горските територии в страната, през 2021 г.

От държавните предприятия и териториалните им поделения през 2022 г. са извършени 286 хил. проверки, което е с 22% повече от извършените през 2021 г. Вследствие на осъществените дейности по контрол върху опазване на горските територии, през 2022 г. от служителите на ИАГ и на нейните структури са образувани над 7 000, административно-наказателни производства за установени нарушения на горското и ловното законодателство, като по отношение на този показател е налице ръст от над 22%, спрямо образуваните през 2021 г.

За същия период от служители на държавните предприятия и териториалните им поделения през 2022 г. са образувани над 4 400 производства, което е със 17% повече от образуваните през 2021 г.

В резултат на осъществяваните дейности по контрол върху опазване на горските територии у нас, през 2022 г., за констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му е преустановена дейността на 259 обекта за добив на дървесина.
БГНЕС