/ БГНЕС
Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията. С него съществуващата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се разделя на две. 

Парламентът заседава извънредно, депутатите започнаха работа по новия Антикорупционен закон 


В тримесечен срок от влизането на този закон в сила Народното събрание избира членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията. Съществуващата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, приеха депутатите. 

До избирането на състав на Комисията за противодействие на корупцията, заварените при влизането в сила на закона членове на КПКОНПИ изпълняват функциите на членове на съответните комисии, като след избора на нови членове продължават мандата си като членове на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Новият закон за противодействие на корупцията влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на направени промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които влизат в сила от 1 март 2024 година.

Директорът на специализираната дирекцията „Противодействие на корупцията“ в антикорупционния орган може да прави искане за използване на специални разузнавателни средства при условията и по реда, определени със Закона за специалните разузнавателни средства, записаха депутатите. 

Първоначално се предвиждаше Комисията за противодействие на корупцията сама да прилага специални разузнавателни средства (СРС) и да има служители под прикритие, но в пленарната зала депутатите приеха тези текстове да отпаднат. Предложението за това направи Стою Стоев („Продължаваме промяната - Демократична България“). Той обясни, че една от основните дискусии в правната комисия е била свързана с това специално звено за прилагане на СРС и накрая са постигнали съгласие то да отпадне.  

Досега служителите в антикорупционния орган можеха да извършват справки по информационните фондове за лица, заемащи публична длъжност, да идентифицират лица и обекти, да извършват оперативна проверка на събраните данни и тяхното документиране, да извършват насрещни проверки по документи и да вземат обяснения от граждани. Сега към тези правомощия се добавят и нови.  

Служителите на Комисията за противодействие на корупцията ще могат да извършват наблюдение, да проникват и изследват помещения и транспортни средства, да вземат образци за сравнително изследване. Оперативно-издирвателната дейност ще се извършва и чрез белязване на обекти и предмети, оперативно разпознаване, оперативен експеримент, доверителна сделка, контролирана доставка и лично издирване, решиха депутатите. 

Оперативно-издирвателната дейност ще завършва с доклад до директора на дирекция „Оперативно-издирвателна дейност“ за извършените дейности по постъпил сигнал или проверка за противодействие на корупцията на базата на събраните, анализираните и проверените сведения при или по повод постъпилата информация за прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности. Въз основа на доклада директорът на специализираната дирекция ще взима решение за по-нататъшните действия. При констатации за наличие на данни за извършено престъпление ще изпраща доклада по компетентност на прокуратурата на Република България и/или на Европейската прокуратура. При констатирано в доклада несъответствие в размер на не по-малко от 25 000 лв. в декларираното от лица, заемащи публични длъжности, имущество или конфликт на интереси, ще уведомява Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Според действащия до момента закон решение за започване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество се взима, когато е установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лева.
Теодора Цанева/БТА