/ БГНЕС
Интеграцията е единственото трайно решение за бежанците, получили убежище и международна закрила в България. От съществено значение за пълноправното включване на тази група от обществото е да им бъдат предоставени конкретни мерки за достъп до образование, заетост, признаване на квалификацията, здравеопазване, социално подпомагане, жилищно настаняване“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на публичното събитие „България на Глобалния форум за бежанците", организирано от Министерството на външните работи на Република България, Върховният комисариат за бежанциите на ООН за бежанците (ВКБООН) и Посолството на Швейцария в България. Тя отбеляза, че процесът е сложен и включва различни правни, икономически, социални и културни аспекти.

Министър Шалапатова представи конкретни ангажименти от страна на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които ще бъдат заявени и на предстоящия Глобален форум за бежанците в Женева, Швейцария в средата на декември. Сред тях е отговорността за улесняване на социално-икономическата интеграция на бежанците и помощ за включването им в заетост. Тя налага прилагане на адаптирани политики и мерки, в които са включени обучения по български език, организиране на специални информационни срещи с дирекциите "Бюро по труда", провеждане на трудови борси за бежанци, валидиране на професионалните знания, умения и компетентности на бежанците и други.

Иванка Шалапатова отбеляза разработената Програма за заетост и обучение на бежанци, която е насочена към безработни, придобили статут на бежанец или хуманитарен статут. Тя припомни, че България дава възможност на бежанците за достъп до социални услуги и социални помощи по силата на Закона за социалното подпомагане и Закона за социалните услуги. Прилагат се и специални мерки съгласно Закона за закрила на детето, като непридружените деца се считат за деца в риск.

Вторият ангажимент на МТСП, върху който министър Шалапатова обърна внимание, е свързан с повишаването на осведомеността и приемането на бежанците във всички сфери на обществения живот и прилагането на професионален подход, основан на правата на човека. Според нея ключово за реализирането на тези цели ще бъде сътрудничеството между държавните институции, неправителствения сектор и всички заинтересовани страни.

„Със своите знания, умения и култура бежанците у нас допринасят както за националната икономика, така и за развитието на обществото, в което са намерили закрила и подкрепа“, посочи министърът. Тя добави, че като част от международната общност, всяко общество има както общи отговорности, така и общи права и цели - за мир, социална справедливост и достоен труд за всички, без изключение и в духа на принципа "никой да не бъде изоставен".
Министерство на труда и социалната политика