КЗК образува производство срещу bTV след сигнал на NOVA за подписан договор с дискриминиращи условия с Българския спортен тотализатор. 
Сред аргументите на телевизията за този ход беше, че в договора присъства клауза, която забранява на държавното ТОТО да рекламира в NOVA.

Според договора държавното ТОТО е наляло 8 млн. лв. в частната телевизия bTV, за да излъчва тиража, вместо той да се излъчва в държавната телевизия, както е било години наред преди 2016 г.

"Твърдя, че подобни ограничения върху държавна компания (БСТ) от страна на частна (“БТВ медия груп ”) е недопустимо и скандално! Сега разчитам на компетентното мнение и реакция на отговорните институции в България", заяви тогава собственикът на "Нова Броудкастинг груп" Кирил Домусчиев.

Ето и мотивите на КЗК за образуваното производство срещу bTV. 

Докладната записка е по повод постъпил сигнал в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) ВХР-779/19.05.2020 г. от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД (НОВА ТВ), в който се съдържат твърдения за извършени нарушения от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД (БТВ) на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), включително и нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от ЗЗК.

Твърденията в сигнала се основават на публичнодостъпна информация от сайта на ИА „Блиц“ ЕООД – материал от 18.05.2020 г. относно договор, сключен между БТВ и Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП БСТ) с приложени извадки от договора от 2016 г. за предоставяне на програмно време за излъчване и осигуряване на телевизионно предаване „Спорт тото“. Твърденията за нелоялна конкуренция касаят продажба на програмно време от страна на БТВ, което противоречи на добросъвестната търговска практика и на нормативните изисквания, като по този начин се постига непазарно предимство на БТВ в ущърб на другите конкуренти, включително и на НОВА ТВ като основен конкурент на БТВ.

Доставчиците на медийни услуги заплащат за редакционно съдържание (програмно време), включително на независими продуценти, за което се носи редакционна отговорност, а рекламното време (търговски послания - клипове) се заплаща от рекламодателите на доставчиците на медийни услуги. Съгласно чл. 89 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) рекламата не може да надвишава 12 минути на час. В сигнала се твърди, че вместо да продаде рекламното си време, БТВ, съгласно сключения договор от 2016 г., продава на ДП БСТ части от програмното си време, като в чл. 11 от договора е посочено, че ДП БСТ и БТВ могат да договарят форми на реклама при постигнато писмено споразумение – т.е. с договора възмездно се предоставя на ДП БСТ допълнително рекламно време под формата на програмно такова. Ограничаването на времетраенето на телевизионната реклама е в обществен интерес, за да не бъдат прекомерно обременявани зрителите с дълго времетраене на търговските послания и с оглед пълноценното възприемане на телевизионното съдържание, което да не бъде прекъсвано твърде често и за твърде големи периоди от време.

Също така в ЗРТ се предвижда (чл. 75), че търговските съобщения трябва ясно да се разпознават като такива, а скритите търговски съобщения са забранени. В сигнала се твърди, че в случая БТВ е излъчвало скрити търговски съобщения, предоставяйки срещу възнаграждение програмното си време, като по този начин е продало повече от нормативноустановеното рекламно време на час.

Според сигналоподателя допълнителни аргументи, че БТВ третира предаването „Спорт тото“ като форма на реклама, се намират в текстовете на извадката от договора – чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 4, както и Приложение № 6, в което е посочено че ДП БСТ заплаща на БТВ възнаграждение за осигуряване на телевизионното предаване „Спорт тото“ в периода 02.10.2016 г. – 02.10.2018 г., вместо БТВ да заплаща на ДП БСТ за отстъпените права за разпространение на това предаване.

Чрез нарушаване според сигналоподателя на законоустановеното ограничение на времетраенето на телевизионна реклама на час БТВ извлича нелоялно конкурентно предимство пред останалите доставчици на медийни услуги в противоречие с добросъвестната търговска практика, което нарушава чл. 29 от ЗЗК.

С оглед на така изложените твърдения в сигнала и съдържанието на приложените доказателства са налице съмнения за евентуално извършени нарушения по глава VII от ЗЗК „Забрана за нелоялна конкуренция“ от страна на БТВ, изразяващи се в действия в противоречие с добросъвестната търговска практика, които увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите – доставчици на медийни услуги.
Липсата или наличието на извършено нарушение по Глава VII от ЗЗК може бъде установено с решение на Комисията, постановено след извършено проучване по образувано производство по реда на глава ХІІ от ЗЗК.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК Комисията за защита на конкуренцията

Р Е Ш И :

Образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по глава VІІ от ЗЗК от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК: 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, ж.к. Административна сграда на НДК, пл. България № 1.