Счетоводната загуба за първо тримесечие на 2022 г. е 6,1 млн. лева, твърди бишвият здравен министър
"След назначаването на д-р Атанас Атанасов като изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД ( на 07.07.21г.) до момента са прекратени трудовите договори на близо 300 служители на болницата в т.ч. лекари, медицински сестри, санитари", това твърди в свое писмо до медиите бившият здравен министър Костадин Ангелов, бивш шеф на УМБАЛ "Александровска" и настоящ депутат от ГЕРБ. 
 
"На практиката болницата е почти изпразнена от дейност и водещи специалисти. Това води до намаляване на извършения обем медицински дейности", казва Ангелов. 

"Представям на Вашето внимание факти, одитни доклади и писма до министъра на здравеопазването, доказващи  извършени закононарушения, злоупотреба с публични средства и корупция в УМБАЛ Александровска", съобщава бившият здравен министър. 

Сред фактите, на които обръща внимание Ангелов е строителство по спешност и пряко договаряне за 3,5 млн. лева. Той цитира три процедури „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница", „Водоснабдяване и канализация на "Медицински комплекс-Александровска болница",  „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница". И в трите случая на изпълнителят „Танатос Ленд“ е платено 100% авансово, твърди Костадинов. 

"Възложителят прилага чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП процедура на договаряне с покана при наличие на изключителни обстоятелства. На практика пряко договаряне само с една фирма", твърди бившият здравен министър. 

„Александровска” отчита подобряване на финансовото състояние

Финансирането е със средства от страна на МЗ, за което се очаква да бъде представен инвестиционен проект, което също предполага предвидимост и продължителен период от време за подготовка и реализация, а това изключва хипотезата за спешност и неотложност. Безспорен факт, доказващ несъстоятелността на мотивите на Възложителя за „изключителни обстоятелства“, „непредвидимост“ и „неотложност“ е договорът с Министерство на здравеопазването, подписан на 15.09.2021 г. Или казано с прости думи, повече от 3 месеца преди възлагането на поръчката без конкурс, твърди Ангелов. 

Предметът на договора за отпускане на 3.5 млн. лв. е за „Изграждане на съвременна канализационна и водопроводна мрежа за целия болничен комплекс на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“, което предполага обявяването на  една ОП - открита процедура с прогнозна стойност до 3.5 млн. лева.

Възложителят е бил наясно със съществуващото положение, но не е предприел действия за стартиране на конкурентна процедура.

Обявени са три процедури на договаряне без обявление за изпълнение на идентични дейности, като и в трите е поканен единствен и един и същ участник – при налични на пазара значителен брой фирми с подобен профил, с голям опит при изпълнение на подобни и по-мащабни проекти, вкл. и от по-близки до София, населени места – избраната фирма е от Добрич. Това крие сериозен корупционен риск и създава корупционна среда, категоричен е Костадин Ангелов. 

С оглед сходния предмет на трите описани по-горе процедури, редно е да се обърне внимание и на факта, че същите са обявени като отделни процедури по договаряне, за да се "преодолее" задължителния контрол на процедурите по договаряне (чл. 233 от ЗОП).

"Във връзка с горното уведомих Министъра на здравеопазването своевременно", казва Ангелов. 

От отговора на министър Асена Сербезова става ясно следното:

“Предвид наличните индикатори за потвърждаване на изложените в сигнала твърдения за неспазване на режима за възлагане на обществените поръчки в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, МЗ поиска с писмо №02-01-173/14.01.22г. възлагането с приоритет от Министерство на финансите, проверка от органите на АДФИ на процедурите по Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс- Александровска болница”.

Досегашният директор на ББР става прокурист на Александровска болница

Получих още едно писмо от Министър Сербезова по горния казус, съдържащо и докладна записка на звено “Вътрешен одит“ към МЗ. От докладната записка се потвърждават твърденията за заобикаляне на ЗОП и разделяне на обществени поръчки.

"На следващия ден информирах и компетентните институции да извършват проверки и да съдействат за прекратяване на извършващите се  в лечебното заведение закононарушения", казва Костадин Ангелов. 

"До момента липсват реакции на всички институции", твърди бишвият здравен министър. 

Костадин Ангелов цитира и няколко консултантски договори, сключени между директора на Александровска болница и различни физически и юридически лица за извършване на услуги, дублиращи функции на администрацията в лечебното заведение.

"До момента липсват реакции на всички институции", твърди Ангелов и по този казус. 

Бившият здравен министър е направил анализ и на финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 

"Получих отговор от МЗ, съдържащ  копия на индивидуален счетоводен баланс  към 31.03.22г. и индивидуален отчет за приходите и разходите към 31.03.22г.  От тях е видно следното: Счетоводната загуба за 2021г. е 2, 974 млн. лева, а за предходната 2020 година е 2, 944 млн. лева. (Изпълнителният директор на Александровска заедно с новия СД е вписан в Търговския регистър на 07.07.21г.). Счетоводната загуба за периода  01.01.22г. - 31.03.22г. (първо тримесечие на 2022г.) е 6,1 млн. лева", твърди Ангелов. 
 
"Видно от горните числа става ясно, че болницата се управлява лошо и прогресивно влошава финансовите си  резултати. Ако това управление продължи със същия темп прогнозата за счетоводната загуба в края на 2022г. е 24 млн. лева. Моментното състояние не може да компенсира финансовата загуба от първото тримесечие в размер на минус  6,1 млн. лева, както и извършващите се закононарушения", категоричен е бившият здравен министър. 
 
"Предвид всичко гореизложено, обяснението за мен е само едно – „разпънат чадър“ над директора на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и протекция от високо политическо ниво", казва Ангелов.