/ iStock/Getty Images
Методика за оценка и определяне нивата на добитата дървесина ще разработват експерти от неправителствени и браншови организации от горския сектор съвместно с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и държавните предприятия. Това решиха на проведената днес среща в ИАГ представители на работещите в бранша, съобщиха от агенцията.

В дискусията са участвали представители на WWF, Българска фондация за биоразнообразие, Екообщност, Асоциация на парковете в България, СДП "Балкани", Зелени Балкани, Булпрофор, Югозападно държавно предприятие, експерти от ИАГ. Методиката ще спомогне за усъвършенстване на работата по опазването и контрола на горските територии, както и на всички площи, от които се добива дървесина.

Употребата на пилешко вместо телешко месо води до изсичане на горите

"Държавата и неправителственият сектор трябва да бъдат партньори в решаването на проблемите, свързани с опазването на горските територии и осъществяването на контрола в тях. Разчитаме на вашата подкрепа на усилията, които Агенцията по горите прави за създаването на по-устойчив модел на развитие за българската гора, което е в полза на цялото общество", е казал инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ.

Къде се намира най-младата гора в Бургас…

Експертите от неправителствения сектор са изказали единодушна позиция за доброто сътрудничество с ИАГ и държавните предприятия. Пример за това е както настоящата среща, която е поредната обща инициатива, така и участието на представители на екологични организации в извършването на проверки по сигнали за незаконна сеч. Посочени са били предимствата на системата за контрол, която агенцията прилага като всеобхватна, с много високо ниво на прозрачност и публичност.

Усилията на съвместната работа ще бъдат насочени към по-добра превенция, която ще се постигне с изработването на цялостна система от индикатори и критерии, които ще залегнат в методиката. При определянето им ще бъдат взети предложенията на всички заинтересовани страни.