/ iStock/Getty Images
Правителството одобри работен план за изпълнение на Програмата за сътрудничество между България и УНИЦЕФ в периода 2021-2022 г.

Планираните в документа мерки и дейности са насочени към оказване на подкрепа на институциите в страната за повишаване на ефективността на политиките за деца и укрепване на капацитета на системите за закрила на детето, социално подпомагане и предоставяне на индивидуализирана подкрепа на уязвими деца и семейства.

Изпълнението на двугодишния план цели да подкрепи усилията на страната ни за гарантиране на правата и благосъстоянието на всички деца, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че те да развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество.

Застъпените в документа дейности са от важно значение за изпълняваните национални политики с фокус върху ранното детско развитие, гарантирането на правото на детето да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, приобщаващото образование, превенцията на насилието над деца и закрилата на жертвите, както и върху достъпът до правосъдие/детско правосъдие.

Планът отчита и въздействието на кризата, породена от пандемията от COVID-19, и включва дейности за оказване на подкрепа в тази връзка.