/ ThinkStock/Getty Images
Единни национални държавни изпити ще полагат при завършването си студентите по право от всички юридически факултети в България. Те ще са по конспекти, утвърдени от министъра на правосъдието. Това предвижда Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионалната квалификация "юрист", приета от правителството. С нея се утвърждава изискването продължителността на обучението по право да бъде задължително 5 години (10 семестъра) и да завършва с образователно-квалификационна степен "магистър". Запазва се задочната форма на обучение, като хорариумът се изравнява с този в редовната форма, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Наредбата утвърждава и условията за прием по специалността "Право". Задължително в бала на кандидат-студентите ще влиза оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити, за балообразуващ елемент ще се взема общият успех от дипломата за средно образование.

Въвежда се учебна практика от втори до пети курс, като се дава възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на своите студенти. Те ще изучават и нова задължителна учебна дисциплина - "Защита на правата на човека".

В наредбата се посочват конкретни практически умения и компетентности, които обучението по право трябва да осигури - формулиране и защитаване на правна теза, анализ на съдебната практика, решаване на казуси, извършване на научно-юридическо проучване; академично писане, участие в дебати, реторика и съдебна реторика, подготовка на проекти на юридически документи и др.

С наредбата се въвежда възможност юридическите факултети, акредитирани по професионалното направление "Право", да разкриват специализирани магистърски програми за дипломирани юристи. Това ще допринесе за повишаване на професионалната подготовка на правистите в профилирани области, отбелязват от МОН.
БТА