Министерският съвет прие Разпореждане за изменение и допълнение на Разпореждане № 2 от 2023 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. То е свързано с разпределението на печалбата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД), съобщиха от правителствения пресцентър.

Разпореждането предвижда БЕХ ЕАД да разпредели и внесе изцяло като дивидент за държавата и неразпределената си печалба от минали години, отчетена по годишния си финансов отчет към 31.12.2022 година. Холдингът също ще разпредели и внесе дивидент в размер на 800 000 000 лв. въз основа на приетия и одитиран междинен финансов отчет за първото полугодие на 2023 година. Разпределеният дивидент от „Български енергиен холдинг“ ЕАД се внася в срок до 31 юли 2023 г.

Добрев: ГЕРБ предлага БЕХ да има 20% в предприятието, което ще проучва Черно море

Внасянето на допълнителни средства от страна на БЕХ ЕАД в държавния бюджет е мярка в приходната част на бюджета, с цел запазване стабилността на публичните финанси и във връзка с постигането на бюджетно салдо с дефицит до 3 % в рамките на критериите на Пакта за стабилност и растеж, с оглед изпълнение на една от основните цели на българското правителство - присъединяване към еврозоната.

Разпределянето и внасянето на средства като дивидент за държавата няма да се отрази негативно на финансовата стабилност на БЕХ ЕАД и на дружествата от Групата на БЕХ и не поставя под риск отрасъл „Енергетика“.

Петкова: Бюджетът не решава сериозни проблеми, да не стигаме до крайности с БЕХ

Разпореждането е в съответствие с Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.