/ iStock/Getty Images
75% сред младите в България посочват, че са напълно удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина си сна живот. Това показва Годишния доклад за младежта за 2019 г., който бе одобрен от парламента. 

Младежите, които са в тежко социално положение, са най-вече част от етническите малцинства, което се оказва основният фактор за ниския им социален статус.

Броят на младите хора в страната на възраст от 15 до 29 г. към края на 2019 г. е 1 042 915 души, от които 642 912 живеят в градовете, а 251 331 - в селата. Прогнозата обаче е, че подобно на тенденцията в ЕС, броят на младите ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 г. и 20-24 г.

Според доклада обаче се наблюдава тенденция към повишаване на броя на завръщащите се младежи в България след завършване на образованието си в чужбина. 

Запазва се нивото на миграция на младите хора от малките населени места към градовете, като повече от три четвърти от младежите живеят в градовете и само една четвърт в селата.

По отношение на физическата активност, информацията в доклада показва, че 58% от младите не спортуват. 

През 2019 г. е имало по-малко безработни младежи до 29 г. в сравнение с 2018 г. Половината от младите хора не познават гражданските си права, а трудовите - малко под половината. Голям е и делът на младежите, които не проявяват интерес към политиката.

Кражбите са най-честите престъпления, извършвани от децата, показват данните в доклада.

През 2019 г. са установени 46 433 извършители на престъпления, като 41% от тях са на възраст 14-30, 9,2% са непълнолетни, 3,4% са малолетни.