Министерският съвет прие разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2022 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Отчисленията са в размер на 50%, в съответствие с дивидентната политика на държавата. Очаква се да постъпят 871,1 млн. лева, като срокът за внасяне е 15 май т.г. 

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Изключени са още центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, във връзка с изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 г., и държавните предприятия, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Министър Алексиев: „Български пощи“ работи на загуба

Запазва се възможността за публичните дружества да разпределят и междинен шестмесечен дивидент, при спазване на изискванията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Разпореждането е в съответствие със Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент, уточняват от пресслужбата на кабинета.