/ ThinkStock/Getty Images
Временно се спира откритата процедура по разширението на газопреносната инфраструктура на „БулгартрансгазЕАД до българо-сръбската граница във връзка с постъпила жалба, съобщиха от дружеството.

Причината за спирането е постъпила жалба от „Атоменергоремонт“ АД срещу разяснение на „Булгартрансгаз“ от 8 февруари 2019 г., публикувано в профила на купувача, предоставено от възложителя по въпроси, постъпили от лица, желаещи да участват в процедурата.

Жалбоподателят се е възползвал от правната възможност да поиска налагане на временна мярка спиране хода на процедурата. Предстои Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по основателността на това искане.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОП, възложителят спира всички действия по хода на процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Възложителят уверява всички потенциални участници, че ще бъдат своевременно уведомявани за всички последващи действия.